Workout of the Day

1/31/23

WOD: Tuesday

Strength/Skill:

  • 5/3/1/5/3/1 x Bench Press

Metcon: E3:30MO3:30M x 5 (3m cap)

  • 14/11 Cal Echo Bike
  • 7 x Bar MU (Pull-ups)
  • 14/11 Cal Echo Bike